Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.02.2015 16:55 - СЪДЕБНАТА МАФИЯ ЗАДЕЙСТВА ЛОСТОВЕТЕ НА ВЛАСТТА
Автор: andri Категория: Политика   
Прочетен: 5290 Коментари: 6 Гласове:
17


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
                 СЪДИИТЕ РЕШАВАТ ДЕЛАТА КОИТО СА ДОБРЕ ПРЕДПЛАТЕНИ
 подкупи - рекет и престъпност, мафията в лицето на прокурори, адвокати и защитници,


                           

Предплатени карти =  съдебни дела в полза на ищци, с досие и дебел портфеил


Пререшаване на всички дела извършени със съдебни измами и разследване дейността на Висшия съдебен съвет поискаха граждани от парламента

Гражданите на Република България искат ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
    
На 16 февруари в деловодството на Народното събрание,


Обществен съвет за правосъдие ще внесе подписка по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.  Ако предложението бъде прието, ще бъде дадена възможност всички дела, които са решени с извършени съдебни измами да бъдат пререшени, а съдиите участвали в тях отстранени от съдебната система и вкарани в затвора. За изясняване действителното състояние на съдебната система организаторите на инициативата искат Народното събрание да създаде комисия, която да провери дейността на ВСС, ДАНС и Прокуратурата по отношение направените откази да бъдат проверени сигнали на граждани и дали с това няма прикрити престъпления извършени от магистрати.


                                 До Народното събрание на Република България

                                                                          

                                     М О Л Б А

                                                     От


Национална гражданска инициатива за тълкуване на законови норми свързани с честното правосъдие в Република България
Представлявана от Бойко Георгиев Никифоров,
председател на инициативния комитет,

                Уважаеми госпожи, господа Народни представители,


Искането ни е породено от огромното недоверие на гражданите на Република България в съдебната власт, потвърдено от десетки случай на съдебни измами,  представени ни в документи и всички те доказващи, че съдебната система е превърната в инструмент за  лично облагодетелстване, а истината не е съставна част от българската правосъдна система и наличието и в решаването на делата не е регламентирано. Налице са откази от правосъдие, чрез субективно, нерeгламентирано по закон определяне от съда, кои искове са допустими и кои не са.

С това наше искане си поставяме за цел, в българското законодателство да бъде регламентирано, че магистратите са задължени да решават делата в съответствие с истината, когато не правят това да бъдат дисциплинарно освобождавани от длъжност и да бъдат съдени за престъпления по служба, както и да бъде даден шанс на пострадалите от съдебни измами, финализирани с влезли в сила съдебни решения или отказ от правосъдие, да получат справедливост, като делата им бъдат преразгледани.

Правим това искане на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във формата на национална гражданска инициатива,  и чл.51, ал1 от Закона за нормативните актове, съгласно който задължително тълкуване на нормативен акт, който е неясен или непълен дава от органът издал акта. Считаме, че Народното събрание на Република България е органът, който следва да даде тълкуване на Закона за съдебната власт, Гражданскопроцесуалния кодекс и Наказателния кодекс. Постановеното тълкуване да влезе в сила съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове, т.е от датата когато е влязъл в сила и съответния акт.

Считаме, че ако тълкуването бъде направено от орган на съдебната система, ще бъде противозаконно и в конфликт на интереси, тъй като засяга пряко служебната дейност на магистратите.
Молим, да разгледате следните мотиви и се произнесете по съответните с тях искания, както следва:

1. По отношение служебните задължения на магистратите, дисциплинарната отговорност и несменяемост:
1.1. По отношение служебните задължения
Съгласно чл. 117 на Конституцията Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата,  Съдебната власт е независима и при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона, а чл.121 ал.2 на Конституцията  определя ”Производството по делата осигурява установяването на истината”.
Съгласно чл.3 на Закона за съдебната власт „При постановяване на своите актове съдиите, прокурорите и следователите се основават на закона и на събраните по делото доказателства”.
Наред с това в  Закона за съдебната власт, постановяването на съдебните актове в съответствие с нормативна уредба и истината отразена в доказателствата по делото, не е посочено като служебно задължение на магистратите!

1.2. По отношение дисциплинарните нарушения извършвани от магистрати по време на служба:
В Закона за съдебната власт – чл. 307, ал.4 са посочени дисциплинарните нарушения извършвани от магистрати. Съгласно него, дисциплинарните нарушения са:
1. системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони;
2. действие или бездействие, което неоправдано забавя производството;
3. нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
4. действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебната власт;
5. неизпълнение на други служебни задължения.
В Кодекса за етично поведение на българските магистрати, не е посочено, че магистратите трябва да установяват истината и да решават делата в съответствие с нея.

Тази нормативна уредба е причината Висшият съдебен съвет да отказва разглеждането на сигнали срещу магистрати, в които е посочено, че са лъгали в мотивите на решенията и въз основа на собствените си лъжи са решили делата.     Според Комисията по професионална етика, тези деяния не са основание за образуване на дисциплинарно производство. Това е една от основните причини да съществува корупция в съдебната система и предпоставка всяко дело да може да бъде решено както бъде поръчано.


1.3. По отношение несменяемостта на магистратите.
В Конституцията: Чл.129 (3) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г.) С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от длъжност само при:
1. навършване на 65-годишна възраст;
2. подаване на оставка;
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;
5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.

В закона за съдебната власт няма определение що е тежко нарушение на служебно задължение. Този пропуск дава възможност на магистратите да извършват всякакви съдебни измами, и въпреки разкриването им, да не съществува механизъм за тяхно дисциплинарно наказание и освобождаване им от длъжност.
Считаме, че с приемането на Конституцията и Закона за съдебната власт, законодателят  е изразил воля, делата в българските съдилища да бъдат решавани в съответствие с истината, а магистратите, които участват в съдебни измами да бъдат освобождавани от длъжност.......................


Молим  Народното събрание на Република България да приеме:
1. Създава Комисия за разследване дейността  на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, ДАНС и прокуратурата на Република България за извършено укривателство на престъпления чрез откази  да бъдат образувани проверки и досъдебни производства по сигнали и жалби на граждани.
2. Дейността на комисията е публична и в състава и могат  да участват граждани  и граждански организации необвързани с дейността на съдебната система.

Молим, да бъдем допуснати за участие във всички етапи на обсъжданията на предложенията ни, които ще бъдат проведени в Народното събрание.
Вярваме, че ще се поизнесете в законоустановения срок.


"първият гвоздей в ковчега на съдебната система"Гласувай:
17


Вълнообразно


1. djem - "крах на съдебната мафия" - дай боже! а какво да кажем за Станишевия данък 10%??
22.02.2015 17:28
На 16- ти февруари, в деловодството на Народното събрание бе внесена подписка на Национална гражданска инициатива с искане за тълкуване на някои законови норми, което според инициаторите ще доведе до тотален крах на съдебната мафия. (писмото е с вх. № ПГ- 539-00-22/16.02.2015г.)

За пръв път тук разкриваме смисъла на инициативата.
На първо място, с разглеждането на исканията, Народно събрание ще си възвърне отнетото им от Съдебната система правомощие да дава тълкуване на законите когато са неясни или непълни. Това е уредено с Закона за нормативните актове, съгласно който, тълкуване на нормативен акт се дава от органа който го е издал.Години наред, състави на Върховен касационен съд, състоящи се само от трима души, съсипват българските закони, които са приети от 240 народни представители. Години наред, когато състав на ВКС трябва да уреди някого с влязло в сила решение, което по поръчка трябва да се реши против нормите на закона,за да достигнат поръчания резултат , измислят норми или тълкуват закона, без да имат това право. Тази наглост продължава повече от 20 години и сега е моментът, народните представители, ако имат чест и достойнство да кажат, кой определя правилата в държавата.
На второ място, ще се даде възможност за отмяна на всички влезли в сила съдебни решения, постановени с измама от страна на съда. Оказа се, че това е лесно и има законна възможност. Съгласно процесуалния кодекс решенията, които са нищожни, могат да се отменят без значение във времето. В кодекса обаче няма дефиниция що е нищожно решение. Организаторите искат, с тълкуване да бъде прието, че нищожни са решенията, които са постановени въз основата на несъществуващи правни норми или несъществуващи обстоятелства или доказателства, записани в мотивите им. Това са основните инструменти чрез които се извършват съдебните измами. По закон, тълкуването влиза в сила със задна дата от датата на която е влязъл в сила и процесуалния кодекс.....
ВТОРО - ЗА ДАНЪЦИТЕ И ОЛИГАРСИТЕ
10% плосък данък

След въвеждането му в издръжката на държавния апарат се натикаха и най-бедните, които от всеки спечелен лев трябваше да плащат по 10 стотинки, а на олигарсите се спестиха огромни суми.

Ето един пример:

Преди въвеждането на „плоският данък“ олигарх който има 1 000 000 лева печалба като физическо лице, плащаше 75 000 + 40% от горницата над 240 000, което е равно на 379 000 лева. След въвеждането на плоския данък за 1 000 000 лева той плаща само 100 000 лева.

Коментарът е излишен!

цитирай
2. dalida - „За милиони няма закони – за кокошка няма прошка“
22.02.2015 17:49
А да не говорим за Софийският или Бургаският районни съдилища.
Знаете ли колко дела минават под масата и се решават в полза на този,който плати най-високата цена? Ами това е регламентирано в законника - който плати най-високата цена - той печели делото, той става собственик на имота...
ЗАЩО в БЪЛГАРИЯ 35% от българите загубиха домовете си, чрез съд и съдебни изпълнители?
ЗАЩО магистратите карат BMV от най-висока класа, живеят в мезонети и си купуват имоти на Хаваите?
От къде имат тези милиони за да живеят в лукс и разкош?
Съдии и прокурори, заедно с техните покровители, които поръчват делата се страхуват да не бъде въведена за магистратите наказателна отговорност, когато затаят истина или потвърдят неистина в съдебен процес. Такава отговорност днес носят свидетелите, вещите лица, преводачите и тълковниците, но не и съдиите. Ако това стане – край на съдебните измами и корупцията в България.
цитирай
3. leonleonovpom2 - Съдебната система е отврат!
23.02.2015 00:16
Да, Тони , в същия този Бургас!
Има съдийка с морска фамилия Всичките ни дела попадаха все на нея - случайно?! Накрая подари имота ни на митничарка Тази митничарка вместо от нас го купи от тази съдийка , а ние и възстановихме разходите
Това е правосъдието По-добре да е паросъдие
Спокойна нощ на всички!
цитирай
4. andri - В същият този Бургас и бургаски 13-ти районин съд има една съдийка, която е за пенсия вече ама...
27.02.2015 07:28
някой от старото статукво я държи там още. Само ако знаете каква намръщена физиономия има и като те погледне сякаш те псува; всяка сутрин нещо й е криво,недоволна и груба е с колежките си. Никой не я обича...а как се казва ли? Фамилията й е Кирякова, най - дъртата от всички в залата. Не бих искала да попадам в "ръцете " й, толкова намръщен човек не съм срещала. Някой трябва да се намеси и да я махне от там,нека се пенсионира, тя само за това става.
цитирай
5. djem - И още малко инфо по повод на съдебната ни система - наяве - какво се случва в действителност
27.02.2015 09:22
да, има и кофти съдийки като Кирякова, в бургаския районен съд, но какво да кажем за бракоразводните адвокати, които "водят" защита в имотните съдебни делби?
Ами те нищо не разбират от имотни делби. Има 10-на такива профани наричани адвокати,които са загубили десетки дела и все още работят в ущърб на гражданите,свои клиенти. Направо се чудя защо им се разрешава да водят такива дела?
Та те нищо не разбират от делби на имоти!!
Трябва да им се забрани да водят имотни делби, при положение че нищо не разбират от такова право!
Аз познавам един такъв тарикат, наричащ себе си адвокат. Знаете ли че като четох една Искова молба написана от него, бях потресена. Ами той минимални познания няма по съдебните делби!Такива глупости беше написал. Че даже и функцията на съдебен съдия беше окопирал, та написал в молбата че един от съсобствениците нямал право на имот щото вече имал! Боже,боже! Слез и си прибери отрепките!
Чудя се и на адвокатската колегия как ги допуска такива профани да водят най-тежките дела в съдебната система. Такова чудо няма в европейската практика. Там всеки адвокат си има специалност в която е вещ и само с тези дела, за които е подготвен - тях води.
Ноооо, о,,, дааа!
Забравих че тук у нас в България от всяко дърво "свирка" ставала!!!

Та, време е май АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ В БУРГАС да се намеси и да сложи ред!
Адвокатите които са вещи по разводите и тези които са в бранша на недвижимите покупко-продажби, да им се забрани да водят други дела!
Адвокатите, които са вещи в бизнес и търговските дела - само с такива дела да се занимават!
Има около 10-на адвокати в Бургас във вещото и делбеното право. Броят се на пръсти, но няма дело, което да са изгубили или опропастили и набутали с излишни разходи своите клиенти.
Вярно е че добрите адвокати са високо ценени, но предпочитам такива ерудирани адвокати да застанат в залата и да защитават клиента си, отколкото сульо - завършил преди 10-на години общо право, да ми говори глупости и да се извинява че не бил прочел добре молбата.
Представа си нямате какви идиоти - адвокати застават пред съдиите и се излагат като кифли, без да се осъзнават че са пълни профани!
КОЙ ще им забрани на такива да поемат дела, от които нищо не разбират или поне да имаха по 5-6 спечелени съдебни делби, та да имат куража да се изпъчат с цял ръст пред садиите и да не говорят глупости, а съдиите да им се подиграват задкулисно.
Наскоро (миналата година) видях едно такова чудо - адвокат с голямо мнение за себе си, но според мен е пълен глупак, води едно дело за делба в бургаски районен съд, името му май беше Кондев; мисля че цялата им фамилия е нещо като адвокатска кантора, все адвокати от поколението на бай-тошо. Бащата е бил някаква важна клечка в Окръжния, а майката и двамата й сина са адвокати в недвижимите имоти. И тоя пръдльо И. Кондев се заел да води съдебна делба на имот. Абе сульо, кой ти каза че можеш да водиш съдебна делба за имот със спорни обекти и много наследници?
Що не си стоиш зад бюрото и не си гледаш продажбите, хубави хонорари си печелиш като консултант по недвижимите имоти, кой дявол те накара да си сложиш ТРЪН в гащите?
Ей такива профани губят делата за делби и куп бургазлии остават на улицата, без дом, защото АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ не може да ги озапти такива АДВОКАТИ- да си гледат недвижимите имоти или бракоразводните дела и да не се занимават със съдебни делби!!
ПОСЛЕ ГОВОРИМ ЧЕ НЯМАЛО РЕД В ДЪРЖАВАТА НИ!
Че как да има ред, като няма КОЙ да го въдвори!!
цитирай
6. kozme - ПАЗЕТЕ СЕ ОТ БУРГАСКИЯ СЪД - ТАМ ВИРЕЕ ИЗМАМАТА И КОРУПЦИЯТА
06.03.2015 19:17
НА ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ


Страсбург зашлеви Бургаския съд и четирима експерти на МОН
фалшиви процеси вкарват в торбата невинни жертви
корупцията чука на вратите на бургаските съдии, а журналистическите проучвания станаха виновни за излизането на бял свят на "мръсните ризи на съдебната ни система"
КАКТО СЕ СЛУЧВА В БЪЛГАРИЯ - НЕВИННИЯ СТАВА ВИНОВЕН, КОГАТО СЪД СЕ НАМЕСВА С протекцията на МОН.....макар че има доказателства за вината на "експертите" .....
и доказателства с издадените ФАЛШИВИ МЕД.СВИДЕТЕЛСТВА ....
"експерти" от МОН получили по 20 000 долара за дете.....
Вместо действително болни, експертите обаче вкарвали по втория начин в престижните училища напълно здрави ученици. За целта са използвани фалшиви медицински свидетелства. Има и наистина фрапиращи случаи – едно от „болните” деца е активен спортист със завидни за възрастта си постижения, има шестица по физическо, а е с диагноза, според която, едното му краче е с 2 см по-късо от другото. Родителите твърдят, че от квота 152 бройки, 78 съвършено

здрави ученици са пробутани в гимназиите като болни

Родителите споменават и неофициалната тарифа за този вид услуга – 300 долара, платени на ръка. Бърза сметка показва, че „комисията” е получила над 20 000 долара подкупи – крупна за времето сума.
Скандалът е огромен, защото разкритията са направени на 12 септември, все още има време министърът да реагира и да поправи грешката. Но не го прави. Проблемът за двамата журналисти възниква, защото в статиите си те настояват четирима експерти от инспектората на министерството на образованието да бъдат уволнени, ако ведомството приеме заключенията за корупция и сигнала за подкуп срещу тях. Проверката на МОН междувременно е приключила и е установила злоупотребите с приема.
КАКВО ПРАВИ БУРГАСКИЯ СЪД ПО СЛУЧАЯ - съдът осъжда НЕВИННИТЕ
На първа инстанция - в Районния съд - делото попада в ръцете на съдия Яна Колева, която стоварва върху двамата журналисти цялата строгост на закона. Тя признава журналистката Катя Касабова за виновна, че е наклеветила тъжителите и я осъжда да плати на Тотка Казакова, Антония Месерджиева, Генчо Далев и Румен Евстатиев неимуществени вреди за общо 7500 лева. По това време Катя Касабова работи, както много други честни българи, за около 200 лева на месец и присъдата на практика я обрича на дълги години лишения. Бождидар Божков трябва да плати на четиримата 6300 лева.
КОРУМПИРАНИ ЛИ СА БУРГАСКИТЕ СЪДИИ?
ЕТО КАК РЕАГИРА И ВТОРА ИНСТАНЦИЯ -
Въпреки огромния медиен шум,

международния интерес, създадения в подкрепа на Касабова и Божков сайт в чужбина, озаглавен "You are not alone" (Не сте сами) и твърдото становище на интернационалната правозащитна организация "Артикъл 19", че журналистите трябва да бъдат оправдани, втората инстанция – Бургаският окръжен съд в състав Деница Вълкова - председател, Галина Тодорова – докладчик и Димана Кирязова – потвърждава присъдата на Касабова през декември 2002 г. Защитникът на Касабова – Александър Кашъмов от Програма достъп до информация, който поема делото й пред втората инстанция дори не е изслушан от съда. Половин година по-късно окончателно е осъден и Божков.......

справка: http://www.flagman.bg/article/25315
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031